Vacatures

Twee leden Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Twee energieke en verbindende toezichthouders die de Raad van Toezicht van Perspektief versterken;  één met bedrijfsmatig inzicht en financiële kennis en één deskundig op het gebied van kwaliteit van zorg.

Perspektief slaat een nieuwe koers in. Om deze nieuwe koers te ondersteunen, zoeken wij voor Perspektief meerdere nieuwe collega's op essentiële posities.

Perspektief is een betrokken zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare mensen. Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die dakloos zijn en die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Perspektief helpt hen om in balans te komen en het leven (weer) vorm te geven, juist in een tijd dat zorg voor mensen met psychische problemen sterk onder druk staat en een sterke groei te zien is van het aantal mensen met onbegrepen gedrag, die niet (meer) in een GGZ context behandeld worden. Perspektief sluit niemand uit en vervult daarmee een belangrijke maatschappelijke taak.

Perspektief focust op kansen, mogelijkheden en persoonlijke groei. Elke cliënt wordt begeleid vanuit de overtuiging dat ieder mens de wens en de mogelijkheid heeft te groeien in zelfstandigheid en participatie. Vanuit de overtuiging dat werk de beste zorg is, worden cliënten begeleid naar betaald werk of vrijwilligerswerk. Perspektief richt zich op maatschappelijk ondernemerschap, zoekt actief samenwerking met gedreven ondernemers en is zelf aanbieder in catering, schoonmaak, vervoer en meer. Door het verrichten van geschikt werk bouwen cliënten een maatschappelijk bestaan op, daarbij geholpen en ondersteund door een veilig netwerk van familie, vrienden en bekenden in de buurt.

“Als ik geweten had dat er zoiets was als Perspektief had ik niet twee jaar op straat hoeven te leven”, Chris.

Perspektief, waar meer dan 400 bevlogen medewerkers zich dagelijks inzetten voor de cliënten en met een omzet van 30 miljoen euro, levert haar diensten aan Den Haag, Delft, Midden-Holland, Rotterdam en Lansingerland. Perspektief werkt veel samen in netwerken binnen zorg en welzijn en met de justitiële keten. Perspektief wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur, samen met het MT en bestuurssecretaris.

De medewerkers werken in zelforganiserende en resultaatverantwoordelijke teams en worden ondersteund door teammanagers. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.

Het gaat bij Perspektief om lef, passie en maatschappelijk ondernemerschap. Medewerkers zijn trots op hun eigen organisatie. Bevlogenheid en werkplezier zijn, ondanks de ervaren werkdruk, groot. Perspektief is een organisatie die enthousiasmeert, energie geeft en ook vraagt. Eigen regie van de cliënt, het vakmanschap van de medewerkers, verbinding en vertrouwen, vormen het vertrekpunt voor de besturingsfilosofie. De activiteiten van Perspektief zijn gericht op persoonlijke groei en vooruitgang van de client op de verschillende leefgebieden. De collectieve ambitie is maatschappelijke participatie, sociale acceptatie en duurzame veiligheid in de wijk.

Vrijheid, ruimte en vertrouwen, dat is voor mij Perspektief”, Tamara.

De doelgroep van Perspektief is even divers als complex; slachtoffers van huiselijk geweld, ex-gedetineerden met veel psychiatrische problematiek, daklozen en een combinatie daarvan. De complexiteit en dynamiek van de externe omgeving en financiering van Perspektief zijn groot. Perspektief heeft te maken met een bovengemiddeld complexe doelgroep. Een klein deel van de cliënten vormt in toenemende mate een veiligheidsrisico, zodanig dat het gevoel van veiligheid van de cliënten en medewerkers wordt aangetast. Perspektief heeft daarom aanzienlijke investeringen gedaan in beveiligers, extra personeel en technologie om een veilige omgeving te blijven waarborgen. Samen met de kwetsbare bedrijfsvoering en een financieringsstroom die onder druk staat, maakt dit dat de financiële situatie waarin Perspektief verkeert, precair is. Bestuur en Raad van Toezicht zijn met de betrokken gemeentes in gesprek over de voortgang van de getroffen beheersmaatregelen, financieel toekomstperspectief en bijbehorende strategie.

In 2018 is door de Raad van Toezicht besloten tot een nauwe samenwerking en bestuurlijke fusie met Stichting Arosa in Rotterdam. Deze bestuurlijke fusie is per 1 februari 2019 een feit. Er is een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Perspektief houdt toezicht op het bestuur, heeft eigen statutaire bevoegdheden, treedt op als werkgever van het bestuur en staat het bestuur met advies ter zijde. De Raad volgt in haar werkzaamheden de Governancecode Zorg. De Raad vergadert zeswekelijks ruim een dagdeel; dit vergt stevige voorbereiding. De Raad kent drie Commissies: een Auditcommissie, een Commissie Kwaliteit en een Remuneratiecommissie. Deze komen respectievelijk zeswekelijks, elk kwartaal en tweejaarlijks bijeen.

De Raad dient uit 5 leden te bestaan. De Raad bestaat momenteel, na de fusie, tijdelijk uit 6 betrokken leden. De persoonlijke verhoudingen in de Raad zijn goed, evenals de verhouding met de bestuurders. Competenties, ervaring en expertise van de leden zijn complementair. De rollen binnen de Raad zijn verdeeld. Alle leden van de Raad van Toezicht van Perspektief, zijn automatisch ook lid van de Raad van Toezicht van Arosa.

Wie wij zoeken

De Raad van Toezicht is wegens het vertrek van 3 leden op zoek naar 2 ervaren en maatschappelijk betrokken toezichthouders. Het vergt moed om in tijden van zwaar weer voor een organisatie toe te treden tot een Raad van Toezicht. Het is echter juist dan, dat een goede toezichthouder vanuit zijn rol en expertise, het meest kan bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de organisatie. Een toezichthouder kan vanuit zijn toezichthoudende taak en zeker ook vanuit het partnership met de bestuurders, zijn kennis en ervaring inbrengen om de organisatie, samen met bestuur en medezeggenschap, op het spoor te houden naar een succesvolle toekomst. Ruime en actuele bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, bij (minimaal) één van de twee nieuwe toezichthouders, acht de Raad dan ook onontbeerlijk.

De kandidaten die wij zoeken hebben hart voor de doelgroep van Perspektief. Naast de eigen specifieke expertise moeten kandidaten in staat zijn de hoofdlijnen van het totale beleid te overzien en te beoordelen. In de context waarin Perspektief nu functioneert, moeten de toezichthouders laagdrempelig opereren, benaderbaar zijn, stress- en crisisbestendig zijn en onder alle omstandigheden rolvast in de toezichthouders rol zijn.

Als het voorgaande je aanspreekt en je bent analytisch sterk, je hebt vanuit je specifieke expertise een visie op de toekomst van Perspektief en je bent in staat om samen met de andere toezichthouders een integrale belangenafweging te maken, lees dan verder. Je straalt gezag uit, je stelt je onafhankelijk en positief kritisch op en je bent niet statusgevoelig. Je kunt de bestuurders (en je collega toezichthouders) uitdagen, motiveren en inspireren. Je bent evenwichtig en rolvast en je houdt een rechte rug ook onder moeilijke omstandigheden. Je stuurt op verbinding en vertrouwen. Je voelt je thuis binnen een nuchtere en pragmatische omgeving en je bent tegelijkertijd ambitieus voor Perspektief. Je hebt voldoende tijd voor Perspektief beschikbaar.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het cruciaal dat er sprake is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad als sterk team kan functioneren. Wij zoeken daarom kandidaten die bij uitstek goede teamspelers zijn met een hoge organisatie- en omgevingssensitiviteit. Je bent een sterke communicator en je bent in staat om mensen mee te nemen.

Profiel kwaliteit en veiligheid van zorg

Wij zoeken een toezichthouder voor de portefeuille ‘Kwaliteit en veiligheid van de zorg’ die het gesprek over de inhoud, kwaliteit van zorg, persoonlijke groei, begeleiding, ondersteuning en veiligheid van cliënten en medewerkers stevig weet te verankeren in de Raad en in de dialoog met de bestuurders. Deskundigheid op het gebied van veiligheid en kwaliteit van zorg is cruciaal, net als affiniteit met de doelgroep. Ervaring in (GZ)zorg/verpleegkunde, speciaal onderwijs, justitiële/penitentiaire context, is onderscheidend. De toezichthouder met dit profiel is lid van de Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht en wordt bij voorkeur benoemd op voordracht van de Cliëntenraad.

Profiel financiën en bedrijfsvoering

Wij zoeken een toezichthouder die in staat is om de financiële consequenties van de dynamische ontwikkelingen in de omgeving van Perspektief te overzien en daardoor de klankbordfunctie voor de bestuurders en de andere toezichthouders, in het kader van de financiële continuïteit van Perspektief, goed in te vullen. Ervaring in een (eind-)verantwoordelijke functie als financieel bestuurder van een zorgorganisatie of CFO, zal onderscheidend zijn. Ervaring in (financieel) risicomanagement/controlling, is dat zeker. De toezichthouder met dit profiel is lid van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Ons aanbod voor geschikte kandidaten

Een toezichtfunctie met impact, bij een organisatie die midden in de samenleving staat en die een grote bijdrage levert aan de verbetering van het welzijn van kwetsbare mensen.  

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is, op basis van de NVTZ richtlijnen, vastgesteld op € 6.000 per jaar.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen