Vacatures

Lid Raad van Toezicht SWZ – aandachtsgebied huisvesting

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Lid Raad van Toezicht SWZ

aandachtsgebied huisvesting

 

Werken in de gehandicaptenzorg is bijzonder, want onze cliënten zijn bijzonder. Ze hebben niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking en/of een (ernstige) meervoudige beperking. Dagelijks vertrouwen zij op de zorg en begeleiding van onze medewerkers. SWZ-medewerkers zien het dan ook als een uitdaging om het beste uit cliënten te halen, met begeleiding of dagactiviteiten, met ambulante hulp of het bieden van zorg op school.

SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen we door merkbare mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt; van mens tot mens. Daarom kiest SWZ ervoor te werken met zelforganiserende teams.

Door de medewerker de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en ruimte te bieden om samen met de cliënt invulling te geven aan zorg en ondersteuning, verbetert de situatie voor cliënt en samenleving.

Hierbij is het uitgangspunt vertrouwen; vertrouwen in dat medewerkers vanuit hun eigen motivatie en doelen de juiste dingen doen die goed zijn voor de cliënt, zichzelf en een gezond bedrijf. Dat is zelforganisatie voor ons. Van mens tot mens, met hart én hoofd.

Stichting SWZ is een moderne zorgaanbieder en eigentijdse werkgever. SWZ sluit aan bij wat de samenleving anno 2020 vraagt. Dat betekent onder andere dat we cliënten waar mogelijk maatwerk in ondersteuning bieden en medewerkers de ruimte geven om zichzelf te blijven ontwikkelen op passend vakmanschap. Wij geloven in de kracht van openheid, verbinding en werkplezier. Die woorden spelen een belangrijke rol in de manier waarop wij met elkaar samenwerken. Alleen zo is SWZ in staat maatschappelijk relevant te zijn en te blijven.

SWZ vertaalt dat streven consistent richting iedereen die bij het functioneren van onze werkgemeenschap betrokken is. Mede om die reden verwachten wij van toezichthouders dat zij zich in hun rol dienend opstellen, wat wil zeggen aansluiten bij de missie, visie en besturingsfilosofie van SWZ. Het cliëntperspectief is hierbij een centraal uitgangspunt. Dit vereist transparantie en goed bestuur, met inzicht in de proceskant en verantwoording van kwaliteitszorg en financiële verplichtingen. Minstens even belangrijk vinden wij het dat toezichthouders in woord en gedrag een inspiratiebron vormen voor het bestuur en de organisatie, ondersteunen in het streven om in haar taakuitoefening als zorgaanbieder en werkgever aan te sluiten bij de geest van deze tijd.

Het gaat erom dat SWZ bij voortduring weet te definiëren met welke vraagstukken en maatschappelijke verantwoording zij te maken heeft en welke meetbare, merkbare en waarde doelstellingen ze daaraan verbindt voor cliënten en hun families, zo ook voor de medewerkers en belanghebbenden. Mede leidend zijn de verbinding met de politiek maatschappelijke context en het maatschappelijk draagvlak rondom hedendaagse zorg en ondersteuning. Dit vormt de basis voor het toetsingskader van de RvT.

SWZ stelt zich op als een vraaggerichte organisatie ook daar waar het huisvesting betreft. De woonomstandigheden van mensen met een beperking ofwel kwetsbare groepen zijn de laatste jaren verbeterd. SWZ zet deze tendens voort. Om die reden vereist het toezichthouderschap huisvesting specifieke kennis over het houden van toezicht over kwalitatief verantwoorde woningen en locaties voor dagbesteding die dienen te voldoen aan bouwkundige en functionele maatstaven binnen de zorg voor mensen met een beperking. SWZ draagt bij aan het vervullen van de woonwensen die uit het woonwensenonderzoek naar voren zijn gekomen. Daarbij gaat het veel meer om lange termijn waarde-creatie en samenwerken, dan over geld en systemen. Toezicht houden op deze doelstellingen vraagt dus om een andere focus in je toezicht en om het voeren van de dialoog in de RvT samen met de RvB, waarbij het stellen van onderzoekende vragen essentieel is.

Om die verwachting te kunnen waarmaken, is het noodzakelijk dat een lid van de Raad van Toezicht in staat is om het functioneren van het bestuur te toetsen, conform de Zorgbrede Governancecode (2017), op zowel harde als zachte resultaten. Kern is het bereiken van duurzaam positieve resultaten op het gebied van merkbare mensgerichte zorg, deskundige medewerkers en een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast toetst de toezichthouder of het bestuur de organisatie tot ontwikkeling brengt langs de lijn van ons zogenoemde ‘Inspirerend Kader’, en of daarin onze visie consistent is vertaald voor cliënten, de medewerkers en de belanghebbenden. Deze toetsing vindt ook plaats door interesse te hebben in de manier waarop medewerkers zorg verlenen en in de verhalen van cliënten en medewerkers. Ontmoeting met hen is daarbij vanzelfsprekend.

Ook als Raad van Toezicht dienen we ons aan te passen aan maatschappelijke, economisch-bedrijfsmatige en juridische ontwikkelingen binnen de gehandicaptenzorg. Waar nodig wordt er vanuit huisvesting opgavegericht gewerkt en dit betekent dat het voorzien in passende huisvesting een maatschappelijke opgave is, mede vanwege de gewenste, zo ook vereiste integratie van mensen met een beperking in de samenleving. SWZ is van mening dat een naar binnen gerichte bureaucratische organisatie hier niet helpt en samenwerking met externe partijen, incluis burgers, bepalen of de opgave gerealiseerd wordt. Kennis delen, samenwerken en experimenteel ontwikkelen zijn dan kernbegrippen waar je als toezichthouder op wilt anticiperen.

Algemene profieleisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bestuurlijke ervaring.
 • Affiniteit met de gezondheidszorg en met de missie, visie, besturingsfilosofie en doelstellingen van Stichting SWZ.
 • Kennis en ervaring op het aandachtsgebied huisvesting:
  • Algemene beheersmatige aspecten.
  • Bestemmingsplankwesties.
  • Relevante aspecten rondom de Omgevingswet (bv. participatie van burgers/cliënten).
  • (Woning)bouwgebonden aspecten van kwalitatieve aard (brandveiligheid, leefomgeving etc.).

Persoonskenmerken

 • Gericht op dialoog en vertrouwen boven discussie en controle.
 • Gepassioneerd als het gaat om bedrijfsvoering.
 • Onafhankelijkheid, integriteit en transparant vanuit een intern moreel kompas.
 • Heeft de juiste balans tussen distantie en betrokkenheid.
 • Rolvast handelen vanuit een gemeenschappelijke en begrijpelijke taal en visie.
 • Is positief kritisch, denkt vernieuwend en handelt inspirerend vanuit vakmanschap en verbinding.
 • Onderzoekt eerst relevante zaken op hoofdlijnen (op realiteitswaarde) om er dan een ‘oordeel‘ over te vellen en/of advies te geven.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren gaat snel en eenvoudig: klik op de ‘Solliciteer’-button en vul het formulier in. Mocht je inhoudelijke vragen hebben neem dan contact op met Margriet Hijweege via contactinformatie . Zij is lid van de raad van bestuur.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met één van onze recruiters. Zij staan je graag te woord via contactinformatie of via werknet@swzzorg.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen