Vacatures

Regiodirecteur Zuid-Nederland

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Regiodirecteur Zuid-Nederland

's Heeren Loo

De organisatie

's Heeren Loo is één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en vierde in 2016 haar 125-jarig bestaan. 's Heeren Loo heeft te maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in de thuissituatie, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking tot complexe intensieve zorgvragen met een interdisciplinaire ondersteuning en 24-uursopvang op woonlocaties.                          

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking hun persoonlijke dromen te realiseren en het leven in te vullen zoals zij dit zelf willen, dicht bij huis en samen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Zij wil daarin van bijzondere professionele en persoonlijke toegevoegde waarde zijn en maakt daarom ruimte voor 'echte' ontmoetingen en luistert goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. Zij combineert hiermee het werken met 'hoofd', 'hart' en 'handen' en dit vertaalt zich in haar kernwaarden 'betrokkenheid' (naar cliënten), 'passie' (als grondslag), 'samen' (met cliënten, verwanten en collega's) en 'ontwikkeling' (van zorgconcepten, cliënten, medewerkers en van de organisatie).

Door haar jarenlange ervaring en kennis, neemt 's Heeren Loo een bijzondere en toonaangevende positie in binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland. Zij heeft veel deskundigheid en ervaring ontwikkeld op het gebied van complexe zorgvragen waaronder ernstige meervoudige beperkingen. Zo maakt zij succesvol gebruik van de Triple C- (Cliënt-Competentie-Coach-)methode in VIC (Very Intensive Care) Workhomes voor cliënten met 'moeilijk verstaanbaar' gedrag. Hierbij wordt, zo veel als mogelijk, het normale leven met de daarbij horende dagelijkse routine opgepakt en ligt de focus minder op het 'moeilijke' gedrag. Dit helpt voorkomen dat cliënten in een uitzichtloze situatie terechtkomen als gevolg van teveel vrijheidsbeperkende maatregelen en een ernstig verstoord levensritme door het ontbreken van een vast dagprogramma.  

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling. Met circa 15.000 medewerkers wordt aan circa 16.000 cliënten zorg geboden verspreid over heel Nederland in 224 gemeenten en 1.100 locaties. De organisatie is ingedeeld in 16 regio’s en telt vier scholen, een Shared Service Center, een Expertisecentrum en een werkmaat­schappij Vastgoed en een omzet van circa € 900 miljoen. Daarnaast behandelen zij via een landelijk netwerk van poliklinieken nog eens ruim 2.000 extramurale cliënten. 's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten waaronder de Academie voor Zelfstandigheid alsmede het Expertise Centrum Advisium waaraan ruim 900 medische, paramedische en gedragswetenschappelijke specialisten verbonden zijn.

Veranderopgave

De Koers contactinformatie concentreert zich rondom drie beloften: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezonde duurzame organisatie. De samenwerking in de driehoek cliënten - verwanten - zorgprofessionals vormt het kloppende hart van de organisatie. Vanuit dit ankerpunt werkt 's Heeren Loo verder toe naar haar eigenlijke bedoeling; het leveren van goede zorg (de 'leefwereld').

De 'systeemwereld' met al haar (vernieuwde) wetten, regels en afspraken stelt andere en hogere eisen aan de medewerkers van 's Heeren Loo en vraagt ook om een aanpassing van houding en gedrag. Om zich beter tot deze snel veranderende omgeving te kunnen verhouden en haar verdere ambities te kunnen verwezenlijken werkt de organisatie hard aan een omvangrijke professionaliseringsslag ('de vertaalwereld' en een zogenaamd 'hitteschild). Omdat je samen veel verder komt dan alleen is sterk ingezet op het 'samen' leren en ontwikkelen en is nader geïnvesteerd in een sterke communicatie- en overheadstructuur. In lijn met de toenemende kwaliteitseisen en arbeidsmarktkrapte zal 's Heeren Loo ook zwaarder inzetten op het versterken van een onderscheidende arbeidsmarktpositie onder andere door nader te investeren in een inspirerend HRM-beleid en verdere leiderschapsontwikkeling.

De komende jaren zullen verder in het teken staan van het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen, het optimaliseren van complexe zorg, het vormen van (jeugd)ketens, het aanbieden van kennis en kunde in het sociale domein en het versterken van interne en externe samenwerking(en). Om zorg centraal te kunnen blijven stellen zal daarnaast verder ingezet worden op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en verdere domoticatoepassingen.

Governance

's Heeren Loo kent een driehoofdige raad van bestuur bestaande uit Jan Fidder (voorzitter raad van bestuur), Kees Erends (lid raad van bestuur, portefeuille zorg) en Ernst Klunder (lid raad van bestuur, portefeuille bedrijfsvoering). Het bestuur legt daarbij verantwoording af aan de raad van toezicht. De regiodirecteur Zuid-Nederland maakt onderdeel uit van het landelijke directieteam en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. 

Recentelijk is besloten tot een nieuwe regio indeling. Als gevolg hiervan is regio Zuid Nederland ontstaan. De regio kenmerkt zich door een grote geografische spreiding en heeft momenteel  locaties in Gelderland, Noord Brabant en Limburg. Met ruim 520 medewerkers wordt zorg geboden aan circa 700 cliënten met een zeer uiteenlopende en soms complexe zorgvraag. Het betreft kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een ernstige of lichte verstandelijke beperking.

De regio biedt: wonen/werk/welzijn en behandeling, intramurale (woningen en dagcentra) en extramurale ondersteuning, onderwijs, kortdurende behandeling, ambulante woonondersteuning en gezinsondersteuning.

De opgave van de regio concentreert zich vooral op het verder professionaliseren en ontwikkelen van (vernieuwende) zorgvormen rondom jeugd, duurzame samenwerkingsverbanden met externe partijen alsmede op het begeleiden van een aantal grotere nieuwbouwprojecten.

Voor deze nieuwe regio is de raad van bestuur op zoek naar een regiodirecteur Zuid-Nederland. De standplaats is Geldermalsen.

Profiel regiodirecteur

De regiodirecteur is verantwoordelijk voor de vertaling van het strategisch organisatiebeleid naar het algemene, inhoudelijke en het bedrijfsvoeringsbeleid, alsmede de begroting en meerjarenvisie van de regio.

De regiodirecteur werkt vanuit 'de Koers', plannen en kaders van ’s Heeren Loo zoals deze voor de jaren 2018-2021  zijn vastgelegd. De driehoek cliënt – verwant – zorgprofessional vormt de basis van 'de Koers'. Met de driehoek als ankerpunt zijn besturingsprincipes van 's Heeren Loo benoemd die continu terug te zien zijn in haar denken en doen.

De regiodirecteur draagt actief bij aan de collectieve ontwikkeling van 's Heeren Loo en is lid van het landelijke team van directeuren en raad van bestuur en geeft van daaruit leiding aan het managementteam in de regio. Gezamenlijk wordt actief ingezet op het delen en benutten van kennis, kunde en schaalgrootte teneinde de beste (vraaggerichte) zorg en ondersteuning te ontwikkelen en te bieden voor cliënten. Naast het primaire aandachts­gebied van de regio wordt de nieuwe regiodirecteur geacht regio-overstijgend, inhoudelijk en creatief te kunnen meedenken over 's Heeren Loo brede organisatievraagstukken zoals strategische marktpositionering en organisatieontwikkeling.

De regiodirecteur is 'lokaal ondernemer' en daarbij verantwoordelijk voor de integraliteit (het samenspel en de samenhang van alle van belang zijnde personen en elementen) van de organisatie van de regio. Hij of zij denkt en handelt multidisciplinair en laat in zijn/haar denken en handelen consequent voorbeeldgedrag zien. De regiodirecteur is verantwoor­delijk voor het zodanig organiseren van de randvoorwaarden en het aansturen van de regio dat dit leidt tot de realisatie van de drie beloftes van ’s Heeren Loo: 'goed leven voor cliënten', 'mooi werk voor professionals' en een 'duurzaam gezonde organisatie'. De regiodirecteur bestuurt de regio vanuit het 's Heeren Loo brede collectief en heeft een scherp oog voor een gezonde bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg.

Daarnaast volgt de regiodirecteur de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het zorgdomein en het stakeholderveld op de voet en weet hierop te anticiperen. Hij of zij weet strategische droombeelden en vergezichten adequaat te vertalen naar concrete business­cases en naar mogelijke (lange- en kortetermijn)scenario's. Ook is de regiodirecteur in staat langdurige relaties te ontwikkelen en te onderhouden en door middel van een krachtig intern en extern optreden vorm te geven aan verdere interne en externe samenwerkingen (met onder andere onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, gemeentes).

Leiderschapsstijl

De regiodirecteur is coachend leider en ervaren veranderkundige die weet bij te dragen aan een transparant, stimulerend en veilig werkklimaat met erkenning en waardering voor ieders bijdrage. Hij of zij weet noodzakelijke organisatieveranderingen op positieve wijze aan te jagen, het belang van (nieuwe) processen of een nieuwe werkwijze juist te belichten en stimuleert eigenaarschap, integraliteit en maatschappelijke verzakelijking.

Hij of zij geeft leiding aan de managers Zorg door hen te faciliteren, te inspireren, kaders te stellen en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. De regiodirecteur brengt energie en nieuw elan en bevordert hiermee de teamspirit en het probleemoplossend vermogen.

De regiodirecteur is in staat strategie en beleidslijnen te vertalen naar concrete en heldere doelstellingen en praktische toepassingen.

De regiodirecteur geeft vertrouwen en heeft lef, toont zich betrokken, helpt regie te krijgen zonder zaken over te (willen) nemen en gaat (noodzakelijke) interventies of een 'hulpvraag' in belang van voortgang niet uit de weg. Hij of zij krijgt mensen hiermee in positie.

Hij of zij is authentiek, geloofwaardig en verbindend, stelt met name de 'eigenlijke bedoeling' en de integrale (organisatie)opgave centraal (ook in relatie tot de samenwerking met collega-directeuren) en stuurt niet vanuit macht of ego. Hij of zij is in staat een cultuur van samenwerken, vertrouwen en aanspreken te bewerkstelligen. 

Bovenal is de regiodirecteur oprecht geïnteresseerd in het bijdragen aan de missie van 's Heeren Loo om mensen met een verstandelijke beperking en hun familie te onder­steunen zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden.

De regiodirecteur

· heeft een opleiding afgerond op academisch niveau en/of beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;

· beschikt over ruime, meerzijdige ervaring in een leidinggevende positie binnen een resultaatverantwoordelijke eenheid (idealiter opgedaan in het zorgdomein of aanverwant) en is bedrijfseconomisch en bedrijfskundig sterk onderlegd;

· weet zowel de zorginhoudelijke, financiële als HR-belangen goed te bewaken en met elkaar in evenwicht te brengen en stuurt hierop;

· beschikt over een sterk ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen (overziet het grotere geheel) en is breed maatschappelijk onderlegd;

· heeft een scherp oog voor een gezonde (financiële) bedrijfsvoering, weet inzichtelijkheid te vergroten en bewaakt voortgang;

· heeft aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, herkent talent, krijgt mensen in positie, stimuleert zelfreflectie;

· beschikt over ruime veranderkundige ervaring, is een coachend en verbindend leider en kan goed luisteren;

· geeft vertrouwen, stelt heldere kaders en stuurt op resultaat;

· is een strategisch en integraal denker en doorziet complexe zorgvraagstukken;

· beschikt over een (voor de regio) relevant netwerk en kent de weg in een bestuurlijke en inhoudelijke (zorg)omgeving en is in staat langdurige relaties te onderhouden, snapt belangen;

· is daadkrachtig, resultaatgericht, ondernemend en overtuigend;

· is een stevig gespreks- en adviespartner voor collega-directeuren en bestuur en gelooft in de kracht van 'samen';

· heeft ervaring met (en onderkent het belang van) medezeggenschap en is in staat vanuit een open verhouding met elkaar tot resultaten te komen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg schaal 75/80. Daarnaast kent 's Heeren Loo een leaseauto, studiekostenregeling, een eindejaarsuitkering en een uitstekend pensioen.

Proces

's Heeren Loo laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk en Robin van der Harst van Holtrop Ravesloot tel: contactinformatie. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken vóór 15 januari 2020 door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen