Vacatures

Bestuurder bij Alkcare (via Brederijn 3.0)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Voor Alkcare zoeken we een bestuurder

Een betrokken, transparante hands-on bestuurder die zorg draagt voor de balans tussen mens en organisatie

Alkcare is een relatief kleine zorgorganisatie die “groot” is in Alkmaar Noord. Alkcare biedt op hun locaties en in de thuissituatie, kleinschalige persoonsgerichte ouderenzorg en ondersteuning, waarbij de client de regie zo lang mogelijk behoudt.  

Alkcare acteert in een dynamische omgeving; de organisatie heeft te maken met maatschappelijke, economische, en demografische ontwikkelingen. Wijzigingen in de financiering, de extramuralisering waarbij ouderen steeds langer thuis blijven wonen en meer complexere zorgvragen en ondersteuning. 
De organisatie is financieel gezond en wil als zelfstandige organisatie blijven bestaan, waarbij wel actief samenwerkingsverbanden worden aangegaan met collega organisaties o.a. op het gebied van HR, personeel en kennisuitwisseling. 
De organisatie anticipeert op de verwachte marktvraag en zal haar WLZ-locaties verder ontwikkelen richting Psychogeriatrische zorg met behandeling. De organisatie is de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid. Door deze groei en de bovenstaande ontwikkelingen is een organisatie ontwikkelingstraject ingezet in de richting van meer zelforganisatie en het nemen van meer verantwoordelijkheid/eigenaarschap door medewerkers. Deze cultuur- en structuurwijziging heeft de nodige impact binnen de organisatie en voor de medewerkers en vraagt van de nieuw te werven bestuurder leiderschap om dit proces op de juiste manier te sturen. 
Daarnaast staan er voor de komende jaren een aantal vastgoedprojecten op de planning.

De functie

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en hiermee voor de strategie, de besturingsfilosofie, het (zorg)beleid en de uitvoering daarvan in de hele organisatie, het bewaken van de bedrijfsvoering en de daaruit voortvloeiende resultaten.   
U vervult een boegbeeldfunctie voor de organisatie, zowel intern als extern. In het externe veld zoekt u actief samenwerking met andere organisaties en neemt deel aan verschillende netwerkoverleggen in de regio. U bent bewaker van de maatschappelijke, betekenisvolle plaats en positie van Alkcare als lokale ouderenzorgorganisatie. 
De lijnen binnen de organisatie zijn kort en effecten van besluitvorming zijn direct voelbaar, ook voor de bestuurder.  Dit vraagt om een bestuurder die vanuit zijn hart in staat is binnen de organisatie te verbinden en goed te kunnen schakelen tussen de strategie en een meer operationele, hands-on mentaliteit.

De nieuwe bestuurder:

 • geeft bestuurlijk leiding aan de organisatie passend bij de missie, visie, kernwaarden en veranderopgaven van Alkcare;
 • is verantwoordelijk voor de te bereiken strategische doelen, prioritering, uitvoering en realisatie;
 • houdt kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg aan cliënten scherp voor ogen en heeft een duidelijke visie op de zorg en zorgontwikkeling. Heeft gevoel voor innovatie en Domotica;
 • zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering van Alkcare;
 • realiseert, om Alkcare toekomstbestendig te laten zijn, de gewenste veranderingen in de intramurale en extramurale zorg zoals beschreven in de zorgvisie. Een en ander in nauwe samenwerking met het MT en medewerkers;
 • geeft sturing aan de ingezette organisatie ontwikkeling en is verantwoordelijk voor de realisatie en borging daarvan in de organisatie;
 • stelt duidelijke kaders, stimuleert en inspireert medewerkers in hun ontwikkeling, en zorgt tevens voor een inspirerende omgeving waar wordt samengewerkt;
 • is zichtbaar voor de medewerkers en bewoners;
 • is in staat om ontwikkelingen in de externe omgeving te verbinden met de strategie van Alkcare en kan de brug slaan van strategie naar het primaire en ondersteunende proces;
 • kan sturing te geven aan de ontwikkelingen op vastgoedgebied; de verbouw van de locatie ‘t Rekerheem en de nieuwbouw van een locatie;
 • zorgt voor een goede, open en respectvolle samenwerkingsrelatie met het management, medewerkers, cliënten en de medezeggenschapsorganen. Neemt hen mee in de strategische ontwikkelingen binnen de organisatie en gebruikt aanwezige kennis en inzichten;
 • neemt actief deel aan verschillende netwerkoverleggen in de regio;
 • is in staat om Alkcare te profileren en actief de relatie te onderhouden met diverse stakeholders, zoals de gemeente, zorgverzekeraars, zorgkantoren, andere zorgorganisaties en de media. 

Kandidaat profiel

 • U hebt het hart op de juiste plaats voor de doelgroep van Alkcare en kunt zich daardoor makkelijk verbinden aan hun missie en visie.
 • U bent een energieke en motiverende persoonlijkheid met uitstekende communicatieve vaardigheden, empathisch, toegankelijk en transparant en geeft vanuit vertrouwen leiding aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. U schakelt gemakkelijk tussen strategisch/bestuursniveau en de werkvloer, verbindend en motiverend, en bent zichtbaar in de organisatie, ook voor de cliënten/bewoners. 
 • U bent een verbinder, zowel intern als extern, en in staat om mensen mee te krijgen en zo de beoogde organisatie ontwikkeling succesvol aan te sturen. Hebt een luisterend oor voor medewerkers, inspireert en enthousiasmeert hen om hun grenzen te verleggen, verantwoordelijkheid te nemen en het beste uit zichzelf naar boven te halen. 
 • U hecht aan een proactieve relatie met de Raad van Toezicht als sparring partner, waarbij u op een evenwaardige wijze de Raad van Toezicht van relevante informatie voorziet en open staat voor hun feedback. 
 • Een authentieke bestuurder met een open blik die de missie, visie en de belangen van de organisatie en cliënten voorop stelt. Een prettige en betrouwbare gesprekspartner op elk niveau binnen en buiten de organisatie. U bent ondernemend en een echte netwerker. U stimuleert binnen de organisatie professionaliteit en innovatie en werkt toe naar (zorginhoudelijke) doorontwikkeling van de organisatie en weet dit ook te borgen.  Uw stijl van besturen kenmerkt zich door de balans tussen geboren leiderschap, resultaatgerichtheid en oog voor de persoon.

Verder neemt u mee

 • Academisch werk- en denkniveau, ervaring in zowel intra- als extramurale zorg (VVT-sector) is een pre.
 • Zowel een zorgprofiel als een bedrijfskundig/financieel profiel waarbij actuele kennis van wet- en regelgeving en risicomanagement vanzelfsprekend is.
 • Strategische denkkracht op zorginhoud en geboden dienstverlening van Alkcare, doorziet de politieke en maatschappelijke context waarbinnen de organisatie actief is.
 • Ervaring met/kennis van vastgoed- en/of bouwprojecten is een pre.
 • Aantoonbare ervaring met het realiseren en in goede banen leiden van op verandering gerichte organisatie-ontwikkelingsprocessen.  Kan hieraan invulling geven door het tonen van leiderschap.
 • Uitstekende netwerkcapaciteiten, beschikt over een netwerk in de regio dat relevant is voor de organisatie, dan wel is in staat om dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Is een representatieve persoonlijkheid die de organisatie bij externe partijen (verzekeraars, gemeente, zorgkantoor, welzijnsorganisaties, andere zorgorganisaties etc.) kan vertegenwoordigen.
 • Werkt resultaatgericht, weet intern draagvlak te creëren voor vernieuwing en verandering.

Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap (cliëntenraad, ondernemingsraad).

Daarnaast herkent u zich in de volgende competenties

Authentiek | Samenwerkingsgericht | Ondernemend | Analytisch en conceptueel denken | Organisatie – en politieke sensitiviteit | Besluitvaardig | Resultaatgericht | Strategisch denken en handelen | Leiderschap | Implementatiekracht | Motiveren | Doorzettingsvermogen

Een uitgebreider profiel kunt u downloaden op onze website bij deze vacature. 
Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website: www.alkcare.nl

Meer informatie

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector van de Wet Normering Topinkomens WNT-3.

Het betreft een dienstverband voor 32-36 uur, voor een periode van vier jaar. Evaluatie over het functioneren van de bestuurder in relatie tot eventuele verlenging van deze periode van vier jaar zal plaatsvinden in het derde jaar. Jaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats met de Raad van Toezicht. 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u bellen met Helene van Zanten, Brederijn 3.0 via contactinformatie
Een assessment maakt in de selectiefase onderdeel uit van de werving en selectieprocedure.

Bent u geïnteresseerd en nieuwsgierig? Dan zien we graag uw reactie zo snel mogelijk tegemoet.  Solliciteren kan door uw cv met motivatiebrief via onze website te uploaden door middel van de knop “Reageren” bij deze vacature. 

De sluitingstermijn van de werving is op 23 juni a.s. Na deze datum zal uw sollicitatie pas officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brief- en cv-selectie vinden de eerste selectiegesprekken plaats op 1 juli a.s. bij ons bureau. Als u hiervoor wordt uitgenodigd, zullen we u hierover benaderen. Een eventuele vervolgafspraak met de Raad van Toezicht van Alkcare staat gepland op 10 juli a.s., en een vervolggesprek met de selectie- en adviescommissies is gepland op 17 juli a.s. Op 24 juli ’s avonds zal een gesprek plaatsvinden tussen de benoembare kandidaat en de voltallige Raad van Toezicht. 

Omdat deze data kort na elkaar liggen, adviseren wij nu reeds rekening te houden met deze data in de agenda. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen