Vacatures

Lid Raad van Toezicht Star-SHL

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Organisatie

Star-SHL is een eerstelijns diagnostisch centrum met ruim 1.300 medewerkers. In het werkgebied Zuidwest-Nederland leveren zij snelle en betrouwbare hoogwaardige medische diagnostiek aan zorgverleners. Daarnaast geeft de organisatie ondersteuning en adviezen aan eerstelijns zorgprofessionals, zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. Verder beschikt Star-SHL over moderne laboratoria en diagnostische centra voor onder meer echo’s, röntgenonderzoek, oogfoto’s, botdichtheidsmetingen en onderzoek naar hart- en longfuncties. Ten slotte is er een trombosedienst en oproep- en bewakingsdienst voor mensen met een chronische ziekte als suikerziekte of longaandoeningen. Dankzij het logistieke netwerk, locaties dicht bij patiënten en zorgverleners en het gebruik van moderne digitale technologie zijn de onderzoeksresultaten altijd snel beschikbaar.

Star-SHL telt een tweehoofdige Raad van Bestuur en vijf leden Raad van Toezicht. Voor de Raad van Toezicht is een competentieprofiel opgesteld, gekoppeld aan de strategie van de organisatie. Op basis hiervan is Raad van Toezicht gezamenlijk tot een verantwoord aftreedrooster voor de komende jaren gekomen. Wegens een nieuwe positie zal een lid Raad van Toezicht vroegtijdig uittreden.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.star-shl.nl

Uitdaging

Er is een enorme dynamiek en continue innovatiebehoefte in de sector van medische diagnostiek. Er bestaan talloze opties om de dienstverlening op commerciële en ondernemende wijze in de markt te zetten. Het maken van de juiste en bedrijfsmatig interessante keuzes is daarbij van belang. Star-SHL heeft onlangs de strategische keuze gemaakt zich te richten op huisartsen als focuspartner. Hiervoor is het van belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van deze klantgroep, maar ook om hen mee te nemen in andere vormen van dienstverlening en innovaties. Streven is een stevige, heldere en innovatieve positionering in de markt waarin gezamenlijk wordt opgetreden met hun belangrijkste klant, de huisartsen.

In 2019 zijn de laatste inspanningen rondom de fusie in werking gezet met als mijlpaal het in gebruik nemen van het nieuwe laboratorium per 9 oktober jl. In samenwerking met Siemens Healthineers heeft Star-SHL een van de grootste laboratoriumstraten van Nederland gerealiseerd. Met de komst van deze nieuwe labstraat wordt het voor huisartsen en zorgprofessionals mogelijk om sneller en accurater diagnoses te stellen met een gerichtere behandeling als resultaat. Met de komst van het nieuwe laboratorium wil Star-SHL goed inspelen op de toenemende vraag naar diagnostiek en tegelijk de zorg betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig houden. Het is van belang om de capaciteit zo snel mogelijk volledig te benutten.

Een tweede speerpunt voor de komende jaren is integraliteit. Het doel is om een intensieve(re) samenwerking aan te gaan met tweedelijns laboratoria. Star-SHL wil zich doorontwikkelen in de meeste diagnostiek. In de komende jaren zal deze samenwerking verder uiteen gezet worden en de strategie hieromtrent verder ontwikkelt worden.

De zorgverzekeraar VGZ stelt de sector Diagnostiek en Trombosezorg voor een nieuwe uitdaging met de aanbesteding integrale diagnostiek die zij hebben uitgezet. Met deze aanbesteding wil VGZ onder andere beweging brengen in de voortdurende overcapaciteit in de sector. Dit brengt een nieuwe dynamiek in de markt en nieuwe vraagstukken met zich mee. Daarnaast brengt deze aanbesteding zorgen met zich mee voor de huisartsen en daarmee de zorg voor de patiënten. De patiënten zullen onder andere door deze beweging genoodzaakt zijn om op verder liggende locaties te moeten prikken. Voor Star-SHL een belangrijke uitdaging, waarbij een gezonde toekomst uiteraard de doelstelling is.  

Van het nieuwe lid Raad van Toezicht wordt gevraagd het bestuur te ondersteunen bij het handen en voeten geven aan bijbehorende strategische keuzes.

Positie

De Raad van Toezicht volgt de Zorgbrede governance code. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de bestuurder, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Stichting.

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren. Naast de controlerende taak dient de Raad over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal statutaire bevoegdheden (goedkeuring jaarrekening, benoeming accountant, begroting) en fungeert zij als werkgever van de bestuurder.

Visie op de samenstelling van de Raad van Toezicht

De profielen van de leden van de Raad van Toezicht moeten blijven aansluiten bij de opgave (maatschappelijk en strategisch) van de organisatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft elk jaar evaluatiegesprekken met ieder individueel lid. Dit biedt de mogelijkheid om jaarlijks te kijken naar de aansluiting van de bijdrage van eenieder bij de behoeften van de organisatie. Gezien de strategische opgave heeft de raad besloten de volgende kennisgebieden voor de komende beleidsperiode te hanteren.

1. Kennis van markt en klant: transformatie van laboratoriumproductie naar innovatieve dienstverlening, breed zorginhoudelijk met specifieke kennis van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg (1e en 2e lijn en ouderenzorg

 • Kennis van en ervaring in ondernemingen in de dienstverlening (transformatie van laboratoriumproductie naar innovatieve dienstverlening; kennis van klantreizen, klantenbinding, klantbeleving).
 • Kennis van zorgsector: strategische ontwikkelingen, rollen en bekostiging met focus op medische diagnostiek. Dynamiek tussen de deelsectoren.
 • Kennis van de huisartsenzorg; belangrijkste doelgroep.
 • Secundair daaraan kennis van de patiënt en zorghuis in brede zin, waaronder zorg dichtbij de patiënt.

2. Kennis van het product: Kennis van medische diagnostiek (laboratorium en andere vormen), kwaliteit en veiligheid, digitale dienstverlening

 • Kennis van de strategische ontwikkelingen op het gebied van medische diagnostiek; inhoudelijk, maar ook in dienstverlening.
 • Kennis van het digitaliseren van de productprocessen in aansluiting op de markt- en klantprocessen (big data en E-health).
 • Kennis van de vraagstukken rond interne bedrijfsvoering en processen (bv. robotisering, kwaliteit en veiligheid, privacy, opleidingen, etc.).

3. Kennis van bedrijfsvoering, risicomanagement, financiën, ICT en maatschappelijk verantwoord ondernemen

 • Kennis van en ervaring met strategisch financieel beleid en financiële verslaglegging.
 • Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering in brede zin (informatievoorziening, ICT, facilitair, vastgoed en inkoop).
 • Kennis over het scheppen van de technologische voorwaarden en infrastructuur t.b.v. de transformatie naar digitalisering.
 • Kennis van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

4. Kennis van strategie en veranderprocessen binnen organisaties

 • Kennis van en ervaring met strategische vraagstukken in snel veranderende, dynamische sector.
 • Kennis van en ervaring met complexe veranderprocessen met bijbehorende HR-component in organisaties.

Voor het nieuwe lid Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar een kandidaat met kennisprofiel 1: Kennis van markt en klant: transformatie van laboratoriumproductie naar innovatieve dienstverlening, breed zorginhoudelijk met specifieke kennis van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg (1e en 2e lijn en ouderenzorg). Het te werven lid zal onder meer lid zijn van de kwaliteit commissie, waardoor expertise op het vlak van het functioneren van kwaliteitssystemen van belang is. 

Profiel

Voor ieder lid Raad van Toezicht bij Star-SHL zijn de volgende criteria van belang.

1. Strategisch acteren en op afstand betrokken zijn

Het gaat bij toezicht niet om de dagelijkse gang van zaken, maar om strategische hoofdlijnen. Goed besef van de gewenste rol is cruciaal voor een effectieve samenwerking met de Raad van Bestuur. Terughoudendheid en rolvastheid is noodzakelijk, mede omdat de bevoegdheden om de organisatie te leiden bij de Raad van Bestuur liggen. Tegelijkertijd is betrokkenheid in deze tijd zeker noodzakelijk. De leden van de Raad dienen in staat te zijn het evenwicht te bewaken in betrokkenheid en bestuurlijke distantie. Zij moeten over het vermogen en de attitude beschikken om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur.

2. Kritisch vermogen

Om de kritische opstelling mogelijk te maken, moet er binnen de Raad voldoende kennis, ervaring en kwaliteit aanwezig zijn. Het gaat daarbij niet om een surplus aan kennis ten opzichte van de organisatie, maar om op voldoende niveau tegenwicht te kunnen bieden in het samenspel met de bestuurder. 

3. Omgaan met onzekerheid, leren en toetsbaar opstellen

Gezien de complexiteit van de huidige maatschappij is het noodzakelijk voor professioneel toezicht dat de toezichthouders in staat zijn om te gaan met dilemma’s en (eigen) onzekerheid. Zij moeten te allen tijde bereid zijn een onderbuikgevoel te delen, kritisch naar zichzelf te kijken en te blijven leren. 

4. Collegiaal functioneren

De leden moeten in staat zijn als een team te functioneren. Diversiteit is daarbij belangrijk. Diversiteit komt echter alleen tot z’n recht bij inbedding van goede en zakelijke onderlinge verhoudingen. De Raad van Toezicht moet als eenheid optreden. De leden moeten in staat zijn scherpe discussies te voeren op de inhoud zonder de relatie onder druk te zetten. Consensus is alleen aan het eind van een discussie een vereiste en een lid met een minderheidsstandpunt zal zich moeten neerleggen bij een meerderheidsbesluit.

5. Integriteit en onafhankelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggespraak. Kritisch afstandelijk optreden is alleen mogelijk indien de leden van de Raad van Toezicht onafhankelijk zijn, zowel ten opzichte van de Raad van Bestuur, als de organisatie, ten opzichte van elkaar en van deelbelangen. Van de leden wordt verwacht dat zij integer zijn en eventuele conflicten met eigen belangen direct kenbaar maken.

6. Horizontaal toezicht

Voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Toezicht naast de informatie van de bestuurder openstaat voor signalen van bijvoorbeeld OR, accountant en andere belanghebbenden.

Netwerken

Hierbij gaat het om de positie die de leden van de raad in het maatschappelijke leven innemen. Via hun eigen contacten kunnen toezichthouders de relaties met de buitenwereld onderhouden, zonder daarbij de Raad van Bestuur voor de voeten te lopen. Concreet betekent dit dat de leden beschikken over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau.

Specifiek voor het nieuwe lid gelden aanvullend de volgende criteria.

Functie-eisen

 • Beschikt over een afgeronde medische opleiding, opgeleid als huisarts.
 • Werkzaam als praktijkhoudend huisarts, niet in verzorgingsgebied van Star-SHL.
 • Actief op regionaal of landelijk niveau binnen de huisartsenzorg.
 • Een actuele en strategische visie op de ontwikkelingen binnen de eerste lijn en haar patiënten.
 • Kennis van het product: de complexiteit van service/ lab organisatie begrijpen.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre, geen must.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Sterk in analyseren, heeft overzicht en een extern gerichte blik, abstraherend.
 • Onderzoekend, nieuwsgierig, vraagt door: positief kritisch.
 • Natuurlijk overwicht en wijsheid vanuit de aanwezige visie en kennis van het werkveld.
 • Rust brengen en uitstralen.
 • Sociaal vaardig, inlevend.
 • Authentiek.
 • Informeel, met een zeker gevoel voor humor.

Voor de positie zal bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit gaan naar een vrouwelijke kandidaat. 

Inzet en bezoldiging

Voor invulling van deze positie wordt beschikbaarheid en flexibiliteit in uren gevraagd. De inzet wordt geschat op circa één dag per maand. De Raad van Toezicht heeft 6 vergaderingen per jaar. De bezoldiging bedraagt € 12.000, - bruto per jaar.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Star-SHL. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder de beoogde planning in weken met als doel de benoeming in december te formaliseren.

Week 41                      Plaatsing vacature online en via de website van Boer & Croon
Week 42 – 43              Search kandidaten en responstermijn (27 oktober)
Week 44 – 45              Gesprekken bij Boer & Croon
Week 46                      Voordracht van kandidaten
Week 47 – 49              Gesprekken bij Star-SHL
                                    Referentieonderzoek
                                    Formele benoeming binnen de RvT

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 27 oktober uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via contactinformatie .

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen