Vacatures

Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager Divisie Kinderen

Nu solliciteren
Vakgebied
Artsen
Functie
Kinderarts
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. We geloven dat we het verschil kunnen maken in het leven van mensen door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Omdat ieder mens voor ons telt, willen we nog beter luisteren naar elke patiënt en hem, afhankelijk van de behoefte, verder helpen om zijn gezondheid te verbeteren.

We zijn een universitair medisch centrum dat innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van drie kernprocessen:

 1. we verbinden ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers;
 2. we passen kennis lokaal toe en maken deze vervolgens gegeneraliseerd internationaal toepasbaar;
 3. we zorgen voor gepersonaliseerde zorg voor iedere individuele patiënt en dragen tegelijkertijd bij aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van onze zorg.

Deze kernprocessen voeren we uit met de Utrechtse aanpak: We zetten vol in op multidisciplinariteit in onderzoek, zorg en onderwijs als basis voor innovatie. We creëren sterke netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van en innovaties in zorg te bewerkstelligen, en om nog betere opleidingen te verzorgen. Tot slot brengen we focus aan waarop we keuzes willen maken.

We verleggen grenzen binnen onze zes speerpunten: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Deze speerpunten zijn leidend in het onderzoek waarop we inzetten. We brengen focus aan in zorg op dezelfde thema’s, zodat we innovaties snel kunnen toepassen. Daarnaast zetten we in op vernieuwing van zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, en op de meest complexe zorg. En we leiden natuurlijk nieuwe generaties zorgprofessionals op vanuit dezelfde visie. Daarom geven we in Utrecht extra aandacht aan interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs (‘de Nieuwe Utrechtse School’).

De speerpunten versnellen we de komende jaren door innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen, namelijk: (1) Healthy Living, (2) Biofabrication & disease modelling, (3) Molecular science & therapy, (4) Image-guided Interventions, (5) Integrale complexe zorg voor kinderen, (6), Acuut complexe zorg en (7) De Nieuwe Utrechtse School. Hiervoor is het nodig dat we onze organisatie versterken. Hierop hebben we de afgelopen jaren al flink ingezet, en deze versterking zetten we de komende jaren onverminderd voort op de volgende zeven onderwerpen: (1) Dialoog met de patiënt, (2) Een fijne plek om te werken, (3) IJzersterke netwerken, (4) Data science en e-health, (5) Betaalbare en duurzame zorg, (6) Wendbare organisatie en (7) Goede huisvesting.

De divisie kinderen

De divisie kinderen maakt onderdeel uit van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en is een unieke combinatie van een toonaangevend kinderziekenhuis en een kennisinstituut, waar topzorg, onderwijs en onderzoek op het gebied van de kindergeneeskunde worden gecombineerd. De divisie kinderen heeft een grote ambitie ten aanzien van haar expertisegebieden: ontstekings-en infectieziekten, kinderhartcentrum, CF en op het gebied van zeldzame ziekten.

Het WKZ is een integraal academisch kinderziekenhuis waar we innovatieve, complexe topzorg leveren, op maat voor onze patiënten. Dat doen we in nauwe samenspraak met het kind en zijn familie. Om tot de beste zorg te komen, streven we naar onderzoek met grote maatschappelijke impact en leiden we de professionals van de toekomst op. Door een uitmuntende combinatie van expertise op het gebied van zorg en onderzoek zijn we in staat om integrale diagnostiek en patiëntenzorg voor kinderen met zeer complexe aandoeningen te leveren. Behandelaars werken intensief samen met basale en toegepaste wetenschappers en bezien kinderen in de sociale omgeving waarin ze opgroeien en zich ontwikkelen. De afdeling kindergeneeskunde van het UMC Utrecht heeft een lange onderzoekstraditie met verschillende langlopende onderzoeksprogramma’s die aansluiten op 4 van de  speerpunten van het UMC Utrecht (CH, I&I, RM, Brain) en de expertisegebieden in de zorg.

Ook is het WKZ  een unieke setting in het land met alle specialismen en faciliteiten (OK, IC, poli en kliniek) geconcentreerd op één fysieke locatie waardoor optimale multidisciplinaire samenwerking mogelijk is die zich weerspiegelt in optimale kwaliteit van zorg. Naast de subspecialismen die direct onderdeel uitmaken van de divisie kinderen werken wij nauw samen met andere divisies in het UMC Utrecht zoals de divisie Hersenen en de divisie Heelkundige om deze zorg te leveren. De divisie Kinderen is daarbij voor de zorgeenheden (IC, poli en kliniek) voor kinderen WKZ breed verantwoordelijk. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de neonatologie afdeling van de divisie Vrouw & Baby, waar ook de NICU onderdeel van uit maakt.

Vanuit het WKZ leveren medisch specialisten een bijdrage aan het medisch en postdoctoraal curriculum. Naast het gezinsgerichte zorgprogramma is er gezinsgericht onderwijs ontwikkeld. Het WKZ richt zich op multidisciplinair onderwijs (medisch, verpleegkundig, psychologisch en onderwijs op het gebied van de levenswetenschappen) en inter-professioneel leren waarbij medici, verpleegkundigen en paramedici samen leren.

Het WKZ is één van de drie grootste academische kinderziekenhuizen in het land en heeft een bijzondere positie  door de intensieve samenwerking met het naastgelegen Prinses Maxima Centrum (PMC), de Universiteit Utrecht en met de toonaangevende onderzoekpartners op het Utrecht Science Park waaronder het Hubrecht Instituut. Wat betreft het PMC is er een unieke samenwerking en een brugverbinding tussen het WKZ en het PMC. Er wordt intensief samengewerkt met een groot aantal subspecialistische vakgroepen uit het WKZ (o.a. de cardiologie, de infectiologie en de endocrinologie) om gezamenlijk de multidisciplinaire zorg te leveren die nodig is voor het kind in het PMC. Tevens is er een verregaande samenwerking op het gebied van de radiologie en de stamceltransplantaties en wordt er gezamenlijk inhoud gegeven aan wetenschappelijk onderzoek.

Deze exceptionele positie van de divisie kinderen en het WKZ in het land willen we de komende jaren verder uitbouwen door te excelleren op onze expertisegebieden en door de samenwerking met externe partners, zowel  in de regio, als nationaal - en internationaal, verder uit te bouwen. Hierbij richten we ons niet alleen op het instellen van de juiste behandeling, maar ook op een gezonde leefstijl en de best mogelijke ontwikkeling van het kind, nu en in de toekomst. Hierbij zetten we actief in op levensloopzorg in samenwerking met onze collega’s van de divisies in het UMC Utrecht die de volwassen zorg leveren waardoor een continuüm van zorg ontstaat gedurende het hele leven. Hierdoor kunnen we de beste zorg leveren op de juiste plek, nu en in de toekomst.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de websites www.umcutrecht.nl en www.hetwkz.nl.

Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager divisie kinderen

Momenteel is het UMC Utrecht op zoek naar een Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager voor het zeer ambitieuze, innovatieve en vooraanstaande kinderziekenhuis van Nederland. Een unieke positie waar zowel top zorg als onderzoek en opleiding samen komen.

De Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager (MWDM) draagt bij aan de versterking van de positionering van het UMC Utrecht. De MWDM geeft adequate sturing aan de divisie op het terrein van zorg, onderzoek, onderwijs en opleidingen, in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de Divisiemanager en leden van het leiderschapsteam. De leden van de divisieleiding staan niet in een hiërarchische, maar in een collegiale verhouding tot elkaar. De MWDM maakt deel uit van het Strategisch Overleg van het UMC Utrecht. Daarnaast draagt de divisie zorg voor integraal management & accountability om daarmee het gehele UMC te versterken en neemt de divisieleiding deel aan actiegerichte overleggen onder hoger management.

De MWDM valt direct onder de raad van bestuur. De leidinggevende is de voorzitter van de raad van bestuur. De MWDM wordt voor 100% van de tijd aangesteld als divisiemanager en besteedt ten minste 0,7 fte aan zijn/haar managementtaken. De overige werkzaamheden kunnen behalve aan managementtaken ook aan bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek of zorg worden besteed.

Resultaatgebieden

 • Geeft adequate sturing op het terrein van onderzoek, onderwijs en opleidingen, en, waar van toepassing, zorg in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de Divisiemanager en leden van het leiderschapsteam. 
 • Ontwikkelt een strategische koers voor de divisie, binnen de visie en strategie van het UMC Utrecht. 
 • Ontwikkelt in samenwerking met collega medisch wetenschappelijk divisiemanagers en in nauwe afstemming met de managers onderzoek, de managers onderwijs en speerpuntvoorzitters een visie op medische zorg, die bijdraagt aan de vorming van UMC Utrecht brede beleidskaders op deze beleidsterreinen. 
 • Stelt integraal divisiebeleid op binnen de vastgestelde kaders van de directies; vertaalt dit beleid in jaarlijkse managementcontracten. Is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het vastgestelde beleid. 
 • Geeft leiding aan medisch/wetenschappelijke afdelingshoofden en eventueel anderen, indien zo afgesproken in de divisieleiding, en zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van de posities van deze functies. Stimuleert een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin het veilig is om feedback te geven en zaken bespreekbaar te maken. 
 • Inspireert en draagt de UMC kernwaarden uit in woord en daad (betrokken en gedreven, vernieuwen en nooit uitgeleerd, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen). Stimuleert continue verbeteringen vanuit patiënten-/klantbehoefte.
 • Initieert en/of participeert in en/of leidt (projectmatige) initiatieven, op divisie of UMC-niveau als ook (inter-)nationaal, in het kader van (innovatieve) veranderingstrajecten, zoals op het gebied van kwaliteitszorg, strategieontwikkeling en samenwerkingsinitiatieven en vertaalt de resultaten naar de (afdelingen van de) eigen divisie. Initieert en voert activiteiten uit die leiden tot verbetering van de kwaliteit en patiëntveiligheid en de operationele effectiviteit, o.a. door procesoptimalisatie.
 • Adviseert de raad van bestuur over strategie en beleid voor het UMC Utrecht als geheel.
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en waarborging van goede samenwerking met andere eenheden in het UMC Utrecht en draagt zorg voor de afstemming van beleid met relevante organisatorische eenheden.
 • Onderhoudt interne en externe (nationaal en internationale) relaties.
 • Is een sterke strategische denker die in staat is om vorm te geven aan de toekomstvisie en ambities van de divisie Kinderen.

Functie-eisen

 • Gepromoveerd kinderarts met uitstekende wetenschappelijke staat van dienst in onderzoek dat past bij de strategie en de speerpunten van het UMC Utrecht. Is vooraanstaand in eigen vak en zeer goed ingevoerd in de wereld van academisch onderzoek en onderwijs.
 • Weet verbinding te maken met zowel verschillende disciplines binnen het UMC Utrecht, als met strategische partners buiten het UMC Utrecht.
 • Generieke leiderschapscompetenties: patiënt-/klantgericht, samenwerken, mensgericht, vernieuwen, resultaatgericht.
 • Aanvullende leiderschapscompetenties voor divisiemanagement:
  • omgevingsoriëntatie: is op de hoogte van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze kennis effectief in voor de patiënt en de organisatie;
  • organisatiesensitiviteit: vindt een goede afstemming tussen eigen belangen en die van de ander, waarbij steeds het organisatiebelang voorop staat;
  • coachen: ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling;
  • ondernemerschap/initiatief: signaleert kansen en mogelijkheden en handelt daarnaar, durft hierbij verantwoorde risico’s te nemen;
  • besluitvaardigheid: neemt beslissingen als de situatie daar om vraagt, hakt knopen door en schept duidelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met Marja Suur voor meer informatie.

U kunt natuurlijk ook direct solliciteren via www.suurcompany.nl. Hierna nemen wij contact met u op. 

Contact

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant

Suur & Company
Euclideslaan 1
3584 BL Utrecht
T: 0850 – 734 734
www.suurcompany.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen