Manager Zorg en Bedrijfsvoering, Diakonessenhuis

« Terug naar zoekresultaat  

Diakonessenhuis
Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Zorgmanager
Standplaats:
Utrecht
Regio:
Utrecht
Niveau:
WO
Ervaring:
Senior
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
Fulltime
Plaatsingsdatum:
08-06-2018

Vacaturebeschrijving

De organisatie

Het Diakonessenhuis is een vooruitstrevend algemeen ziekenhuis met een groot marktaandeel in de stad Utrecht en op de Utrechtse Heuvelrug. 2.700 medewerkers, waaronder 195 medisch specialisten zetten zich op de locaties in Utrecht, Zeist en Doorn elke dag in om onze patiënten en hun naasten de beste zorg dichtbij te bieden. Kwalitatief hoogwaardige, veilige, tijdige en persoonlijke zorg in een prettige omgeving staan voorop. Het ziekenhuis biedt een breed scala aan uitstekende zorg en een diversiteit aan gespecialiseerde zorg waaronder spoedzorg, zorg voor vrouw en kind, zorg voor mensen met kanker en zorg op maat voor ouderen. Het Diakonessenhuis is een erkend opleidingsziekenhuis en verricht diverse (wetenschappelijke) onderzoeken. Jaarlijks bezoeken zo’n 400.000 mensen de poliklinieken, worden circa 25.000 patiënten opgenomen en vinden er ruim 32.000 dagbehandelingen plaats.

Meer informatie: www.diakonessenhuis.nl

De structuur

In 2018 wordt het Diakonessenhuis georganiseerd in 5 clusters. Binnen die 5 clusters worden 29 vakgroepen (voormalige resultaatverantwoordelijke eenheden) op logische samenhang bijeengebracht. Deze verandering komt voort uit de begin 2018 vastgestelde Besturings- en Organisatiefilosofie waarin grotere slagkracht wordt georganiseerd, lager in de organisatie. De clusters krijgen de verantwoordelijkheid voor het primaire proces en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die daarbij horen. Naast de manager Zorg en Bedrijfsvoering staat een medisch manager. In de vorm van duaal management geven deze samen leiding aan een cluster. Binnen ieder cluster zijn teamhoofden die direct leidinggeven aan medewerkers in het primaire proces.

Verandering in management

Voor 2018 bestond de functie van manager Zorg en Bedrijfsvoering reeds. Deze was met iedere RVE-voorzitter (vakgroepvoorzitter) verantwoordelijk. De verandering die plaatsvindt in de Besturings- en Organisatiefilosofie 2018 is dat de nieuwe functie manager Zorg en Bedrijfsvoering aan een grotere eenheid – een cluster – leidinggeeft met meer ruimte voor initiatieven en het goed laten functioneren van vakgroepen binnen het cluster. Deze ruimte is anders dan voorheen, omdat er ook een appel wordt gedaan op voor het cluster strategische en tactische keuzes die binnen het raamwerk van de strategie 2021 (Diakonessenhuis Dichtbij) moeten passen. Deze toenemende handelingsvrijheid als ook de toenemende regelruimte vraagt een meer autonome, zelfstandige handelswijze die tegelijkertijd op het juiste niveau binnen als buiten het cluster en met RVB moet worden afgestemd. Daarnaast wordt expliciet een coachende leiderschapsstijl gevraagd, waarbij eveneens in goed overleg handelingsruimte wordt georganiseerd voor teamhoofden en medewerker in het (primaire) proces. Het gaat dus over het bevorderen van zelfstandigheid, alsmede het bevorderen dat besluiten daar worden genomen waar de consequenties van die besluiten kunnen worden overzien.

Een andere belangrijke verandering is dat de manager Zorg en Bedrijfsvoering tezamen met een medisch manager leidinggeeft aan 250 – 300 fte. Dit doen zij volgens het principe van duaal management waarbij de Medisch Manager voor twee dagen in de week is aangesteld en vooral invloed heeft op de medisch inhoudelijke kanten van de besluiten die moeten worden genomen. Het duale management heeft een eigen budget en daarbinnen regelruimte om eigen keuzes te maken. Er worden, na afstemming met de verbonden vakgroepen en teamleiders, besluiten genomen. De manager Zorg en Bedrijfsvoering en de medisch manager doen dat 'duaal' op basis van consensus.

De manager Zorg en Bedrijfsvoering heeft een hiërarchische positie in de ziekenhuisorganisatie en wordt daarmee gepositioneerd in de lijn. Samen met de medisch manager heeft de manager Zorg en Bedrijfsvoering een organisatorische en verbindende rol naar de betrokken vakgroepen en medisch specialisten. Met uitzondering van de specialisten die in loondienst zijn van het ziekenhuis, heeft noch de manager Zorg en Bedrijfsvoering als de medisch manager een hiërarchische relatie ten opzichte van de medisch specialisten van het zorgcluster.

Het is van belang dat de medisch manager en manager Zorg en Bedrijfsvoering complementair zijn; samen voor het geheel kunnen staan met benutting van elkaars kwaliteiten. De portefeuilleverdeling wordt onderling afgesproken op basis van individuele competenties en voorkeuren. Daarbij ligt het primaat voor de medische kwaliteit en innovatie bij de medisch manager; dat voor de verpleegkundige zorg en bedrijfsvoering bij de manager Zorg en Bedrijfsvoering. Vanzelfsprekend liggen de meer operationele en uitvoerende managementtaken eveneens bij de manager Zorg en Bedrijfsvoering.

De Raad van Bestuur van Diakonessenhuis is op zoek naar een resultaatgerichte Manager Zorg en Bedrijfsvoering:

 • Coachend leiderschap.
 • Resultaatgericht.
 • Ondernemend, verbindend, innovatief en enthousiasmerend.

Plaats in de organisatie

De manager Zorg en Bedrijfsvoering ontvangt rechtstreeks leiding van de Raad van Bestuur en geeft leiding aan de managementlaag binnen het cluster. Dit gebeurt in de vorm van een collegiaal team (samen met de medisch manager) volgens de principes van duaal management. Per jaar worden een jaarplan, exploitatiebudget en investeringsbudget voor het zorgcluster afgesproken met de Raad van Bestuur. Daarbinnen is het aan het duaal management van het zorgcluster om, samen met de verbonden vakgroepen en teamleiders, tot prioritering te komen, besluiten te nemen en sturing te geven. Het zorgcluster is resultaatverantwoordelijk en gaat zowel over de inkomsten, productie, kosten als investeringen. Het zorgcluster heeft daarin eigen keuzevrijheid en regelruimte.

Doel van de functie

Het doel van de functie is tezamen met de medisch manager in afstemming met de vakgroep voorzitters binnen het cluster leiding te geven aan het cluster. Vanuit het principe van duaal management nemen van besluiten gericht op het verrichten van optimale patiëntenzorg en het realiseren van de met de RVB afgesproken productie en omzet.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Koersbepaling en innovatie van het zorgcluster binnen de kaders van de strategie van het ziekenhuis.

 • Realisatie van de kernwaarden binnen het zorgcluster.

 • Vaststelling, bemensing en facilitering van zorgprocessen.

 • Inrichting, bemensing en facilitering van de zorgteams binnen het zorgcluster.

 • Kwaliteit, patiëntveiligheid en patiënttevredenheid op basis van ziekenhuisbrede kaders en kwaliteits- en serviceparameters.

 • Patiëntlogistiek.

 • Productie, financiën, budget (inkomsten en kosten) en projecten binnen het zorgcluster; HRM binnen het zorgcluster binnen ziekenhuisbrede kaders, arbeidsmarkt en medewerkerstevredenheid.

 • (prioritering) investeringen, zowel materieel, facilitair als IT.

 • Externe contacten samenhangend met het zorgcluster.

Het clustermanagement:

 • benoemt de teamleiders, faciliteert hen en stuurt hen aan;
 • zorgt voor efficiënte samenwerking tussen de zorgteams; creëert verbinding;
 • draagt zorg voor de toepassing van centrale kaders en koers binnen het zorgcluster.

Functie-eisen

Voor de functie worden de volgende eisen gesteld:

 • Academische opleiding, aangevuld met vijf jaar relevante ervaring.

 • Kennis van zorg- en bedrijfsvoeringsprocessen.

 • (Veranderkundig) inzicht op het gebied van bedrijfsvoering, zorg, kwaliteit (waaronder bejegening, service, richtlijnen en veldnormen IGZ), HRM en Financiën.

Persoonlijkheidsprofiel

 • Authentiek, betrokken, nuchter, ondernemend.

 • Zich staande kunnen houden in het krachtenveld van verschillende professionals en stakeholders.

 • Goed kunnen omgaan met een grote mate van zelfstandigheid.

 • Vertrouwen gevend, helder communiceren en mensen kunnen meenemen.

Competenties

Voor de competenties verwijzen wij u naar onderstaand overzicht.

Compentieset manager Zorg en Bedrijfsvoering Diakonessenhuis

Conceptueel

Het vermogen om bestaande situaties te analyseren en zelf iets nieuws te bedenken. Onderdeel hiervan is het denken in scenario’s en het uitstippelen van lange termijn-doelen.

 

Definitie

Gedragsankers

Analyseren

Complexe vraagstukken verkennen, ontleden en logische conclusies trekken.

 • informatie verzamelen vanuit meerdere invalshoeken;

 • informatie ordenen en structureren;

 • verbanden leggen, hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, oorzaak- en gevolgrelaties ontdekken, handelwijzen afwegen

 • conclusies trekken en een oordeel vormen;

Helicopterview hebben

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk, problematiek overkoepelend benaderen.

 • feiten en problemen in een breder verband zien door het onderkennen van relaties met onderwerpen van grotere omvang;

 • een groot aantal problemen of deelgebieden en hun onderlinge samenhangen tegelijkertijd overzien;

 • zich losmaken van een onderdeel of details om het totale proces te overzien en het overzicht te behouden.

Operationeel

De vaardigheid om iets uit te voeren of ervoor te zorgen dat iets uitgevoerd wordt. Het doen staat hierbij centraal. Onderdeel hiervan is het in actie komen op basis van gesignaleerde kansen. Verder is een onderdeel het plannen van de activiteiten en het werken naar het realiseren van een doel.

Beslissen

Keuzes maken, knopen doorhakken en daadkracht tonen, desnoods op basis van beperkte informatie.

 • daadkrachtig optreden in uiteenlopende omstandigheden;

 • op tijd keuzes maken;

 • achter een genomen besluit staan, ook als dit discussie zou oproepen.

Initiatief nemen

Uit eigen beweging iets ondernemen. Inspelen op kansen, de regie nemen en voorop lopen.

 • kansen zien en erop inspelen;

 • het voortouw nemen;

 • de regie houden en gericht blijven op het doel;

 • kansen aangrijpen, ongevraagd actie ondernemen.

Resultaatgericht handelen

Aan de slag gaan met een duidelijk doel voor ogen.

 • concrete doelen stellen;

 • inzet tonen en volharden bij tegenslag of tegenwerking;

 • voldoen aan gestelde eisen;

 • acties controleren op efficiëntie en effectiviteit.

Relationeel

Het vermogen om samen met anderen tot een bepaald doel te komen. Onderdeel hiervan is het aanknopen en onderhouden van relaties en het omgaan met verschillende belangen. Verder is een onderdeel het beïnvloeden van anderen zodanig dat anderen meewerken om een (gezamenlijk) doel te verwezenlijken.

Sturen

Anderen zodanig aansturen dat organisatiedoelen behaald worden.

 • anderen kunnen beïnvloeden;

 • doelstellingen aansprekend en realiseerbaar uitdragen;

 • werk- en leerprocessen inrichten en bijstellen ten dienste van te behalen doelen;

 • werkzaamheden delegeren aan anderen.

Coachen

Anderen motiveren, stimuleren en ondersteunen zodat zij zich in het werk optimaal kunnen ontwikkelen.

 • ontwikkelbehoeften van anderen helpen onderzoeken en bloot leggen;

 • anderen ondersteunen om een van te voren gedefinieerd doel te behalen;

 • mogelijkheden bieden om nieuwe inzichten en vaardigheden in praktijk te brengen;

 • anderen een spiegel voorhouden: feedback geven, reflecteren, voorbeeldgedrag tonen, het ontwikkelingsproces sturen.

Organisatiesensitief handelen

Bewustzijn van de verhoudingen tussen mensen en partijen binnen de organisatie en daarnaar handelen.

 • onderkennen van de gevolgen van beslissingen of activiteiten voor de organisatie;

 • het eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie;

 • rekening houden met verschillen tussen mensen en partijen;

 • inzicht hebben in en rekening houden met de informele kanalen binnen de organisatie.

Mondeling communiceren

Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken, aansluiten bij het publiek.

 • informatie goed geordend en bondig overbrengen;

 • schakelen tussen communicatiestijlen: aansluiten bij gesprekspartner(s);

 • gesprekstechnieken toepassen om een gesprek optimaal te laten verlopen.

Samenwerken

In een team bijdragen aan de gezamenlijke doelstellingen en het samenwerkingsproces.

 • de meerwaarde van samenwerken onderkennen, de samenwerking opzoeken met mensen in de directe omgeving en/of daarbuiten;

 • op eigen initiatief taken oppakken voor het team en je aan afspraken houden;

 • bijdragen aan een constructieve en plezierige werksfeer.

Persoonlijk

Persoonsgebonden kenmerken waarin mensen kunnen verschillen. Onderdeel hiervan is jezelf staande houden in verschillende omstandigheden door controle te houden over emoties, kalmte en geduld te tonen en door effectief met onzekerheid om te gaan.

Integer handelen

Handelen volgens algemeen aanvaarde maatschappelijk, sociale, ethische, juridische en organisatienormen en anderen aanspreken op schenden van die normen.

 • de eigen positie, belangen en overtuigingen duidelijk maken in (conflict)situaties, grenzen stellen;

 • op een zorgvuldige wijze omgaan met informatie;

 • voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling, de eigen werk(wijze) transparant voor anderen maken;

 • anderen aanspreken op ontoelaatbaar gedrag.