« Terug naar zoekresultaat  

Klaus Schmitt & Partners
Sector:
Zorgmanagement
Specialisatie:
Zorgmanager
Standplaats:
Velsen- Noord
Regio:
Heel Nederland
Niveau:
WO
Ervaring:
Senior
Aanstelling:
Vaste aanstelling
Dienstverband:
Fulltime
Plaatsingsdatum:
19-09-2018

Vacaturebeschrijving

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacatu...

Manager Extramurale Zorg

ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep is één van de grote dienstverleningsorganisaties in de regio Kennemerland op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De dienstverlening bestaat onder meer uit preventie, mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning, huishoudelijke zorg, dagbesteding, maaltijdvoorziening, verzorging en verpleging, behandeling, tijdelijk of periodiek verblijf en wonen. Voor wonen in combinatie met welzijn, zorg en behandeling heeft ViVa! Zorggroep 20 locaties verspreid van Beverwijk tot Heerhugowaard.

ViVa! Zorggroep helpt alle mensen in haar werkgebied die vragen om ondersteuning bij het versterken van hun eigen regie en welbevinden en helpt hen zo bij het bereiken van wat in hun ogen kwaliteit van leven is. ViVa! Zorggroep doet dat door het aangaan van een betekenisvolle relatie met de cliënt en diens mantelzorger(s) met persoonlijke betrokkenheid, oprechte aandacht, vertrouwen, warmte, en ruimte voor ieders eigenheid.

Beleid

ViVa! Zorggroep speelt op proactieve wijze in op de dynamiek in de zorgomgeving. De komende beleidsperioden zullen er keuzen moeten worden gemaakt en de strategische koers worden aangepast. Hierbij gaat het onder meer over de vraag of Viva! Zorggroep zich verder ontwikkelt als brede en integrale dienstverlener of dat Viva! Zorggroep meer focus gaat aanbrengen en zich beperkt tot een minder breed en meer specialistisch dienstenaanbod.

In de strategische agenda voor de periode 2018-2023 staan de volgende thema’s centraal:

 • Kwaliteit van leven
  De essentie van kwaliteit van leven voor de komende vijf jaar bestaat uit: integrale dienstverlening, eigen regie, persoonsgerichte dienstverlening, persoonsgerichte relatie, preventie, gewoonten en leefritme cliënt, kwaliteit van dienstverlening, zingeving.
 • Kwaliteit van werken en leren
  De essentie van kwaliteit van werken en leren voor de komende vijf jaar bestaat uit: goed werkgeverschap én goed werknemerschap, leren, ontwikkelen, verbeteren, persoonsgerichte aandacht, persoonsgerichte relatie, vertrouwen, autonomie, goede werkomstandigheden, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 • Integrale samenwerking
  De essentie van integrale samenwerking voor de komende vijf jaar bestaat uit: netwerkontwikkeling, betaalbare dienstverlening, verbinding van alle ‘lijnen’, medezeggenschap/horizontale participatie en kennisdelen.
 • Operational excellence
  De essentie van operational excellence voor de komende vijf jaar bestaat uit: kwaliteit van dienstverlening, robuuste financiële positie, effectieve en efficiënte systemen, privacy, stuurinformatie en duurzaamheid.

Vastgoed
ViVa! Zorggroep heeft de afgelopen jaren flink ingezet op de (financiële) scheiding van wonen en zorg door de vrijkomende capaciteit te verhuren. Voor de komende jaren staan opnieuw grote renovatieprojecten op stapel. Wonen, welzijn én zorg begint met een goede, prettige woonomgeving. ViVa! Zorggroep zet in op het creëren van een persoons- en doelgroepgerichte woonomgeving.

Organisatie: Besturingsfilosofie
ViVa! Zorggroep kent een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Er zijn zelfsturende teams gevormd (basisteams, gespecialiseerde teams en horeca- en serviceteams) voor het realiseren van integrale dienstverlening dichtbij de cliënt.

Momenteel kent ViVa! Zorggroep een omvangrijk en breed samengesteld MT. Er zal een nieuw MT worden geformeerd, waarvan de Manager Extramurale Zorg en de Manager Wonen en Zorg deel uit gaan maken. Samen met de bestuurder zal het nieuwe MT een actieve rol gaan vervullen bij het bepalen van de toekomstige koers en het tot uitvoering brengen van het hiervan afgeleide strategisch beleid.

Kerncijfers (2017)

Aantal cliënten

intramuraal ca. 1.450 cliënten, extramuraal ca. 5.400 cliënten

Aantal medewerkers

3.600 (ruim 2.150 fte) + 1.500 vrijwilligers

Totale Bedrijfsopbrengsten

ca. € 155 miljoen

Netto Financieel Resultaat

positief

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

17%

Door een strakke sturing op meer efficiency, verhoging van de productiviteit en reductie van de (overhead)kosten is boekjaar 2017 afgesloten met een positief resultaat. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht ViVa! Zorggroep positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen.

Informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.vivazorggroep.nl

Het jaarverslag 2017 is beschikbaar gesteld.


Functieprofiel Manager Extramurale Zorg

U bent integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de extramurale zorg in de wijken.

U rapporteert aan de Raad van Bestuur. U bent lid van het Managementteam. Samen met collega-managers bent u verantwoordelijk voor het leveren en versterken van de integrale dienstverlening rondom de cliënt. U bent zichtbaar in de organisatie en op de werkvloer en u bent er van doordrongen dat alle activiteiten binnen ViVa! Zorggroep erop zijn gericht om gezamenlijk te werken aan het goede leven van cliënten.

U geeft leiding aan 2 tot 3 teamcoaches. In totaal geeft u indirect leiding aan ca. 300 fte.

U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de menselijke factor. U bent snel in staat een netwerk op te bouwen met interne en externe stakeholders. U hecht veel belang aan medezeggenschap en cliëntparticipatie.

Resultaatgebieden

 • Waarborgen van de professionele en inhoudelijke kwaliteit van de dienstverlening voor de cliënten.
 • Coachend leiding geven vanuit een goede balans tussen sturing vanuit de teamcoaches en het ontwikkelpad richting zelfsturing met meer ruimte voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid op de werkvloer. Essentieel hierbij is een flexibele opstelling en oog voor verschillen tussen de teams in de wijken.
 • Bijdragen aan het verstevigen van de positie van de extramurale zorg van ViVa! Zorggroep in de markt en versterken van de samenhang en samenwerking tussen de diverse teams in de wijken als ook initiatieven nemen en vormgeven aan strategische samenwerking en netwerkontwikkeling met relevante externe partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn.
 • Samen met de collega MT-leden doorontwikkelen van de ingezette vernieuwing van de organisatie en verder uitbouwen en verduurzamen van de dienstverlening van ViVa! Zorggroep.
 • Verder verhogen van de productiviteit, zodat het domein Thuiszorg een positieve bijdrage levert aan het concernresultaat. Zorgdragen voor een efficiënte inrichting van het zorgproces, ook wat betreft de ondersteuningsprocessen, en strak sturen op kostenefficiency en het terugdringen van kosten.
 • Initiëren van kwaliteitsbevorderende maatregelen en zorgdragen voor implementatie en verankering.

Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op hbo+ of academisch niveau, aangevuld met een relevante managementopleiding.
 • Bij voorkeur meerjarige leidinggevende ervaring in de (thuis)zorg in een grote complexe organisatie.
 • Concrete visie op thuiszorg en kwaliteit van zorg, in staat om actuele ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie.
 • Bedrijfskundig sterk onderlegd alsmede aantoonbare ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe transities.
 • Ruime ervaring met het indirect leidinggeven en het coachen van leidinggevenden.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren. 
 • Uitstekende communicator en netwerker, beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten in het publieke domein.

Kerncompetenties

 • Inspirerende, authentieke persoonlijkheid, straalt vertrouwen uit, toegankelijk.
 • Ondernemend en innovatief, resultaatgericht, daadkrachtig.
 • Bouwer en afmaker, toonbeeld van continuïteit en stabiliteit.
 • Geeft duidelijke kaders aan, zodat mensen weten wat van hen wordt verwacht.
 • Teamplayer en verbinder.
 • Kan relativeren en los laten, vergeet de humor niet.
 • Kritisch naar anderen, staat open voor zelfreflectie.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao VVT. U bent bereid om zich voor langere tijd aan ViVa! Zorggroep te verbinden.